حضور تیستی در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۱۷

 

حضور شرکت صنایع غذایی تیستی در نمایشگاه ایران اکسپو دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی حمهوری اسلامی ایران