غلات

 

 

 

انواع غلات صنایع غذایی تیستی شامل جو، گندم  و نشاسته  از مرغوبترین جو و گندم فراوری می گردد.