کنترل کیفیت

مواد اولیه جهت تولید صنایع غذایی تیستی از معتبر ترین موسسات و عرضه کنندگان که دارای مجوز در سراسر کشور بوده خریداری و به محض ورود به کارخانه توسط تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و در آزمایشگاه کارخانه تحت کنترل ناظرین کنترل کیفی قرار گرفته و با قابلیت انجام انواع آزمایشات بر روی محصول مطابقت گردیده و با در نظر گرفتن استاندارد های مربوط به سالنهای تولید انتقال و توسط دستگاه های مختلف در شرایط ویژه آماده تولید و در ایستگاه های مختلف کنترل کیفی در خط تولید نمونه برداری و کیفیت کلیه محصولات ارزیابی می گردد و پس از تولید به انبار های کارخانه انتقال می یابد.